Under 10 & 11 White

Under 10 & 11 mixed white

Hashtag FC vs Tampa Bay Mutiny

Hashtag FC vs Tampa Bay Mutiny 150 150 Marrickville F5's

Sydney FC vs Paok

Sydney FC vs Paok 150 150 Marrickville F5's

Hacken vs Real Madrid

Hacken vs Real Madrid 150 150 Marrickville F5's

Tampa Bay Mutiny vs Real Madrid

Tampa Bay Mutiny vs Real Madrid 150 150 Marrickville F5's

Paok vs Hashtag FC

Paok vs Hashtag FC 150 150 Marrickville F5's

Sydney FC vs Hacken

Sydney FC vs Hacken 150 150 Marrickville F5's

Tampa Bay Mutiny vs Hashtag FC

Tampa Bay Mutiny vs Hashtag FC 150 150 Marrickville F5's

Real Madrid vs Hacken

Real Madrid vs Hacken 150 150 Marrickville F5's

Sydney FC vs Paok

Sydney FC vs Paok 150 150 Marrickville F5's

Tampa Bay Mutiny vs Sydney FC

Tampa Bay Mutiny vs Sydney FC 150 150 Marrickville F5's